top of page

TWLF सार्वभौम IGO

सहसंबद्ध संगठन कोटि

1) TWLF सहायक अंगहरू

2) TWLF सार्वभौम निकाय सहयोगीहरू

3) TWLF ले शीर्ष साथीहरूको लागि संगठन मानिन्छ

4) TWLF सहायक अंगहरू  स्वीकृति द्वारा

5) TWLF सपोर्टिभ  ORGS 

6) TWLF मान्यता प्राप्त र सम्बद्ध  ORGS

6) TWLF मान्यता प्राप्त र सम्बद्ध  ORGS

7) TWLF सहयोगी कम्पनीहरू

8) TWLF सहयोगी परोपकारी

8) TWLF सहयोगी परोपकारी

९) TWLF सपोर्टिभ युनियनहरू

९) TWLF सपोर्टिभ युनियनहरू

९) TWLF सपोर्टिभ युनियनहरू

10) TWLF सपोर्टिभ कर्पोरेसनहरू

11) TWLF सहयोगी शैक्षिक संस्थाहरू

bottom of page