top of page

कानुनी स्रोतहरूका प्रकारहरू

कानुनका तीन मुख्य स्रोतहरू छन्: मूर्तिहरू,  मुद्दा कानून, र  प्रशासनिक कानून। 

विधानहरू कानूनहरू हुन् जुन विधायकहरूले बनाएका हुन्छन्। मुद्दा कानून अदालतमा फैसला हुने कानून हो। प्रशासनिक कानूनहरू सरकारी निकायहरूबाट आउने नियमहरू हुन्।

bottom of page