top of page

संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी संगठन

*एकाइको नाम: अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद विरोधी नेटवर्क - IATN;

**व्यापार नाम: विश्व काउन्टर टेररिज्म ब्यूरो (WCTB);

*IATN/WCTB वेबसाइट: निर्माणाधीन
*IATN /WCTB, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड ~ इमेल ठेगाना: 
intantiterrorismnetwork@gmail.com 

*IATN/WCTB, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्डको क्रो रेकर्ड / राष्ट्रिय सरकारको रेकर्ड :

bottom of page