top of page

*ओआरजी नाम: विश्व खेलकुद महासंघ ४ पीस (WSF4P);

**ट्रेडिङ नाम: संयुक्त राष्ट्र खेलकुद महासंघ

/ संयुक्त राष्ट्र खेलकुद महासंघ (UNSF)

WSF4P / UNSF, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्ड।  

***ई-मेल ठेगाना: worldsportsfederation4peace@gmail.com

* WSF4P / UNSF को स्वीकृत लोगोहरू तल साझा गरिएको छ: 

*CRO रेकर्ड / ~WSF4P/UNSF, विश्व मुख्यालय, आयरल्याण्डको राष्ट्रिय सरकारको रेकर्ड :

bottom of page